Stichting Rumah Beta

Over Stichting Rumah Beta

Aanleiding

De insteek van dit burgerinitiatief om een Molukse woonzorg voorziening in Epe mogelijk te maken, is van Baboyo en Fien Porsisa naar aanleiding van Wmo-bijeenkomst op 2 juli 2015 in het stichtingsgebouw de “Balai Pusat’ te Vaassen. Voor de realisering van hun initiatief hebben zij samen met een aantal mensen Stichting Rumah Beta opgericht.


Organisatie

Stichting Rumah Beta is een rechtspersoonlijkheid met een bestuur bestaande uit 5 mensen. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een Comité van Aanbeveling. Daarnaast wordt het bestuur ook bijgestaan door de leden van de Klankbordgroep Rumah Beta. Onder supervisie van het stichtingsbestuur houdt deze groep zich onder meer bezig met belangenbehartiging, lobbyen, mensen informeren, stimuleren en motiveren. Kortom: gemotiveerde groep van vrijwilligers, een ieder met zijn/haar eigen specifieke deskundigheid en ervaring.
                                                                                      
Visie

Het ouder worden in een bestaande algemene Nederlandse woonzorg voorziening biedt voor de Molukse doelgroep in de gemeente Epe weinig soelaas.
De huidige woonzorgcentra in de gemeente Epe en omgeving hebben helaas onvoldoende expertise, kennis, kunde en ervaring in huis voor een adequate opvang, zorg en begeleiding van Molukse oudere. Zelfredzaamheid en participatie van de Molukse doelgroep kunnen slechts worden gestimuleerd c.q. geactiveerd in een comfortabele leef- en woonomgeving wanneer regelmatig de Molukse taal wordt gesproken en de Adat wordt gerespecteerd. Tegen deze achtergrond worden de Molukse begrippen Mangente, Melajani, Masohi en Maren als kernwaarden (*) in het te bouwen Molukse woonzorg voorziening Rumah Beta.

Missie

Stichting Rumah Beta gaat een Molukse woonzorg voorziening realiseren in de gemeente Epe waarbij de opvang, zorg en begeleiding van met name Molukse ouderen worden ingebed in de Molukse sociale- en culturele omgeving.
Voor de realisering van een Molukse woonzorg voorziening in de gemeente Epe werkt Stichting Rumah Beta nauw samen met verschillende strategische partners. Eén daarvan is Stichting Nusantara Zorg, die als één van de weinige zorginstellingen in Nederland de expertise, kennis, kunde en ervaring heeft op het gebied van cultuurspecifieke zorg en begeleiding. Op dit moment heeft Stichting Rumah Beta regelmatig overleg met Stichting Nusantara Zorg over plannen om op termijn een Molukse woonzorg voorziening Rumah Beta in gemeente Epe te bouwen.
Stichting Rumah Beta beschouwt de genoemde zorginstelling derhalve als één van de strategische gesprekspartners.   
                                                                                                            
 (*) M.a.w. in de dagelijkse levensactiviteiten naar elkaar omkijken, aandacht geven aan elkaar, voor elkaar zorgen en elkaar helpen.