Stichting Rumah Beta

Nieuws

Het DB van Stichting Rumah Beta in een kennismakingsgesprek met de wethouders van Norel en van Nuijs van de gemeente Epe, bijgestaan door hun beleidsadviseurs.

Gemeente Epe

De heren Bos, Raubun en Porsisa, DB leden van Stichting Rumah Beta (SRB) werden op 5 juli 2016 om 15.55 uur beneden in de hal van het gemeentehuis Epe opgehaald door de wethouder, de heer van Norel. De ontvangst was hartelijk en ook in de vergaderzaal van het college van B & W was evenzo de begroeting van harte. De gemeente Epe werd gedurende het gesprek ambtelijk ondersteund door mevr. Meuleman, mevr. H. Machiavello en de heer A. Kisjes.

Na een wederzijdse uitgebreide kennismaking van ruim anderhalf uur, stelde de wethouder belast met o.a. de portefeuille volkshuisvesting, de heer van Nuijs, de vraag over de ambitie van Stichting Rumah Beta. De voorzitter van Stichting Rumah Beta, de heer Porsisa reageerde onmiddellijk door het volgende daarover te zeggen: "SRB wil graag op termijn een Molukse woonzorgvoorziening laten bouwen met de toepasselijke naam Rumah Beta. Daarvoor hebben we de nodige morele c.q. politieke steun nodig van o.m. de gemeente Epe". Na enige uitleg rondom de plannen van SRB zegt de wethouder onder andere toe, de plannen van Stichting Rumah Beta op een positieve manier te willen benaderen, rekening houdende met de plaatselijke gemeentelijke beleidsverordeningen, zoals bestemmingsplannen.

De voorzitter van Stichting Rumah Beta maakte tevens daarop melding dat de te bouwen Molukse voorziening Rumah Beta zou moeten worden gebouwd in de buurt van de Molukse kerk "Musafir". Een van de randvoorwaarden.

Gemeente Epe zal verder ook meewerken bij de plannen van Stichting Rumah Beta voor een co-financiering. Deze is nodig ten behoeve van een subsidie-aanvrage bij het provinciehuis Gelderland. Na de subsidie-toekenning, zal het adviesbureau Spectrum Elan uit Arnhem, Stichting Rumah Beta begeleiden bij de uitvoering van haar plannen. Dit laatste gebeurt uitdrukkelijk onder supervisie van het bestuur van Stichting Rumah Beta en haar senior adviseur, Dr. S. Ririhena.

Kortom: de politieke wil van de gemeente Epe om met Stichting Rumah Beta samen te werken zal gebaseerd zijn op basis van dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor elkaars (politieke) achtergronden. Papier is geduldig en de praktijk is weerbarstig. Molukkers in Nederland hebben, daarentegen, 65 jaar ervaring met Nederlandse beleidsuitspraken. Het adagium van Stichting Rumah Beta zal hierbij zijn: geduld, moed, rechtvaardigheid, gematigheid, vast bereidheid, toewijding, authentiek, vrijzinnig, soms eigenzinnig, puur, robuust, tactvol optreden, in zekere zin fingerspitzengefühl inzake gemeentelijke c.q. landelijke politiek over zorg, een grote mate van doorzettingsvermogen aan de dag leggen, strategisch denken c.q. onderhandelen, niet tegenover elkaar maar naast elkaar, lobbyen, transparant zijn met informatievoorziening, maar vooral het vertrouwen blijven inwinnen bij de Molukse doelgroep en dit behouden.

Het bestuur van Stichting Rumah Beta gaat in de maand september a.s. tevens op bezoek bij de burgemeester voor een wederzijds kennismakingsgesprek. De burgervader gaat als het ware de Molukse belangen "behartigen" vanuit een integrale visionaire visie en inzet door alle betrokkenen in het Molukse speelveld erbij te betrekken. Alles begint met vertrouwen, maar geloofwaardigheid en transparantie in het handelen zijn cruciaal om vertrouwen te blijven verdienen.

Overpeinzing: Stichting Rumah Beta wil de herinnering van de Molukse aanwezigheid in de gemeente Epe en elders in het land vasthouden en doorgeven aan de volgende generatie als domein van een Moluks cultureel erfgoed. Een blik vooruit zonder het verleden uit het oog te verliezen is hiermee toonaangevend, want een volk zonder historie is een volk zonder toekomst! Als wij dit niet oplossen doet niemand het, derhalve wil Stichting Rumah Beta dat mensen evenzeer gaan nadenken over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. Een schone zaak voor Molukse c.q. Nederlandse geschiedschrijvers.

Mevrouw Herma Machiavello zal voortaan op verzoek van de heer Nuijs fungeren als dé accountmanager tussen de gemeente Epe en Stichting Rumah Beta. Waarvan akte.

Tenslotte: wie niet durft te dromen, zal nooit idealen verwezenlijkt zien!